Regulamin

Express Pożyczki Grupa Finansowa

Dane Firmy

EXPRESSPOŻYCZKI.PL GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O. z siedzibą w Gorzowie, ul. Nowowiejska 36A 32-660 Chełmek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000569814, NIP: 5492441846, REGON: 362227482, o kapitale zakładowym 217.300,00 zł

Regulamin

Strona w budowie

Regulamin